Hiện Đại Hóa Ứng Dụng Kế Thừa

Các chuyên gia & tư vấn viên của MOWEDE sẽ phân tích hệ thống lỗi thời và đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế của hệ thống và tối đa hóa năng suất của khách hàng.

Phương Pháp Tiếp Cận

Các chuyên gia tư vấn của MOWEDE sẽ làm việc với bạn để kiểm tra các quy trình kinh doanh, quy trình làm việc và ứng dụng hiện có của bạn và thiết lập một lộ trình cho cả việc triển khai và mở rộng giải pháp của bạn. Chúng tôi linh hoạt và sẽ cung cấp phương pháp tiếp cận phát triển phần mềm phù hợp với yêu cầu, dòng thời gian và ngân sách của bạn.

Lĩnh Vực Chuyên Môn

Kiến thức chuyên môn về miền của chúng tôi bao gồm

Cổng chuyển đổi các ứng dụng Android

Các ứng dụng kế thừa của Windows (COM)

Các ứng dụng kế thừa web (ASP.NET, Java Servlet)

Hệ thống nhúng Linux

CRM / Hệ Thống Thương mại điện tử

Ngành Kiểm Thử Phần Mềm và Tự Động Hóa

Chiến Lược Phát Triển: Chất Lượng Làm Cốt Lõi

Các cơ cấu của MOWEDE được thiết kế với những mục tiêu sau:

  • Phân tích chuyên sâu
  • Tính nhất quán
  • Khả năng tái sử dụng
  • Tối ưu hóa
  • Khả năng kiểm tra

Chất lượng được duy trì ở mỗi bước thông qua việc sử dụng các công cụ và khuôn khổ tự động hóa, kiểm tra tĩnh kiểu mã hóa và thử nghiệm đơn vị. Điều này tạo điều kiện quản lý việc bảo trì các bài kiểm tra toàn diện một cách dễ dàng. Kiến trúc cơ cấu tốt, dựa trên các mẫu thiết kế hiện đại tách biệt các giao diện người dùng, bản trình bày và lưu trữ dữ liệu, cho phép phát triển tính năng nhanh chóng và tăng khả năng mở rộng của ứng dụng.

Phương Pháp Tiếp Cận Bảo Trì Và Hỗ Trợ

MOWEDE có thể làm việc tại công ty của khách hàng để duy trì các ứng dụng hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn để nâng cao năng lực hiện có. MOWEDE đảm bảo các giải pháp được thực hiện đúng cách trong suốt vòng lặp của chúng. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ và bảo trì theo các thỏa thuận mức dịch vụ (SLA).